Medzinárodná spolupráca

Projekt "New Europe for New Generation – Keť 2017" financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

Účasť:

projekt umožnil stretnutie 337 občanov, z ktorých 160 pochádzalo z obce Keť (Slovensko), 10 z obce Cieszanow (Poľsko), 48 z mesta Diósd (Maďarsko), 20 z obce Lázi (Maďarsko), 45 z obce Brincovenesti (Rumunsko), 19 z obce Kéty (Maďarsko), 35 z obce Kety (Poľsko).

Miesto/dátumy:

stretnutie sa uskutočnilo v obci Keť, Slovenská republika od 18.08.2017 do 19.08.2017

Stručný opis:

Dňa 18.08.2017 starosta obce oficiálne privítal účastníkov podujatia, predstavil hlavnú myšlienku projektu, jednotlivých partnerov a ich úlohy v projekte, históriu a dôvod spolupráce. V podvečerných hodinách sa konalo oficiálne stretnutie predstaviteľov partnerských miest a obcí za účelom uzavretia dohody budúcej spolupráce na projektoch EU, prezentácie miestnych aktivít, zdieľania praktických otázok realizácie projektu (príprava, realizácia a hodnotenie projektu, prezentácia osvedčených postupov). Účastníci stretnutia zamerali pozornosť na dôležitosť spolupráce v spoločných projektoch a dôležitú úlohu zástupcov partnerských miest v aktívnej spolupráci na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Partnerstvo miest a obcí bolo prezentované ako spôsob aktívnej podpory zásad EÚ. Vo večerných hodinách sa konal kultúrny večer spojený s prezentáciou folklórnych skupín zúčastnených krajín.

Dňa 19.08.2017 účastníci stretnutia diskutovali o euroskepticizme a jeho vplyve na budúcnosť EÚ, získali informácie o prínosoch politík EÚ, úspechoch EÚ, o spôsoboch miestneho (regionálneho) rozvoja, o vzťahu medzi politikami EÚ a vnútroštátnymi politikami, o vplyve mechanizmu EÚ voči členským štátom, získali konkrétnejšie informácie o prínosoch a príležitostiach, ktoré poskytuje EÚ svojim občanom. Účastníci podujatia mali príležitosť diskutovať o budúcnosti Európy, prezentovali svoje dlhodobé vízie EÚ, získali informácie o nástrojoch občianskej participácie na procese tvorby politík EÚ ako sú The Citizens Dialogue, Your Voice for Europe, možnosť aktívnej účasti na voľbách do Európskeho parlamentu 2019). V dopoludňajších hodinách sa konal workshop na tému “Dobrovoľníctvo” zameraný na prezentáciu aktívnej formy účasti mladých ľudí na miestnej, regionálnej a európskej úrovni. Účastníci podujatia diskutovali o pozitívnych aspektoch dobrovoľníctva, ako je uvedenie základnej hodnoty solidarity EÚ do praxe, získanie zručností a skúseností, predstavenie Európskeho zboru solidarity. Mladá generácia získala poznatky o výhodách, skúsenostiach a možnostiach dobrovoľníctva, získala odlišný pohľad na dobrovoľnícke aktivity (nástroj na zvyšovanie úrovne kompetencií súvisiacich s trhom práce a spôsobom rozvoja komunít. Pre najmenších bola pripravene kreatívne aktivity podporujúce proces vzdelávania smerom k tolerancii a rozmanitosti národov v EÚ. Deti mali možnosť vidieť rozmanitosť tradícií, zvykov, jazyka, kultúry obyvateľov Európskej únie. V rámci kultúrnych a športových aktivít sa konal tradičný jarmok zameraný na prezentáciu ľudových tradícií, národných kuchýň, futbalový zápas, výstava remesiel, návšteva Vojenského historického múzea v Pohronskom Ruskove. Vo večerných hodinách sa konal kultúrny večer zameraný na prezentáciu zvykov, tradícií, formálnych a neformálnych diskusií.

Počas celého podujatia dochádzalo k myšlienkovému a hodnotovému zbližovaniu účastníkov, k prezentácii zvykov, tradícií, formálnych a neformálnych diskusií, k prezentácii kultúrneho dedičstva.

Projekt "Keť 2016 – Solidarity, Tolerance and Cohesion – This is European Union” financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

Účasť: projekt umožnil stretnutie 265 občanov, z ktorých 160 pochádzalo z obce Keť (Slovensko), 10 z mesta Cieszanow (Poľsko), 10 z mesta Alsbach-Haehnlein, (Nemecko), 20 z mesta Diósd (Maďarsko), 5 z obce Lázi , (Maďarsko), 45 z obce Brâncovenești (Rumunsko), 15 z obce Kéty (Maďarsko)

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Keť, Slovenská Republika od 20.08.2016 do 21.08.2016

Stručný opis:

Dňa 20.08.2016 starosta obce oficiálne privítal účastníkov podujatia, predstavil hlavnú myšlienku projektu, jednotlivých partnerov a ich úlohy v projekte, prieskum zameraný na zistenie postojov účastníkov podujatia na súčasné problémy Európskej únie, euroskepticizmu a stupeň znalosti migračnej politiky EÚ. Účastníci stretnutia zamerali pozornosťna oboznámenie sa s témami európskeho občianstva, aktívnej účasti na demokratickom živote EU, posilnenia dôvery EU, uplatňovania politík EU v živote občanov na komunálnej úrovni, základných práv občanov. Mali možnosť porozumieť pojmu Euroskepticizmus, diskutovali o jeho dôsledku na budúcnosť Európskej únie, získali informácie o výhodách byť členom EÚ. Predstavitelia partnerov projektu sa zúčastnili stretnutia zameraného na propagáciu partnerstva medzi obcami. V popoludňajších hodinách sa účastníci podujatia prostredníctvom workshopu oboznámili s konkrétnymi nástrojmi aktívnej účasti na demokratickom živote EU, uplatňovania politík EU v živote občanov na komunálnej úrovni, základných práv občanov, ako si osvojiť metódy na ich uplatnenie. Samosprávy, združenia, mladí ľudia získali prehľad, praktické postupy, vymieňali si skúsenosti, ako používať nástroje ovplyvňovania EU politík v praxi. Vo večerných hodinách bol pripravený kultúrny program zameraný na spoznávanie partnerov projektu, ich zvykov, tradícií, kultúrneho dedičstva.

Dňa 21.08.2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na diskusie o budúcnosti Európskej únie, masívnom príleve imigrantov a jeho vplyv na každodenný život občanov EÚ. Účastníci podujatia získali informácie o cieľoch EÚ (migračnej politiky), vymieňali si názory, skúsenosti a nápady, uvedomili si základné hodnoty EÚ ako sú solidarita, súdržnosť, rešpektovanie odlišných kultúrnych princípov. V dopoludňajších hodinách sa účastníci zúčastnili návštevy Vojenského historického múzea v Pohronskom Ruskove. Počas celého podujatia prebiehal prieskum – anketa, zameraná na zistenie postojov obyčajných ľudí na aktuálne problémy v Európe, ich znalosť európskej migračnej politiky, čo si myslia o euroskepticizmu, čo by zmenili v európskej migračnej politike, ako by pomohli migrantom pri integrácii. Po ukončení všetkých aktivít sa konala záverečná konferencia spojená so zhodnotením podujatia, predstavením výsledkov ankety, a pochopením tém aktívneho európskeho občianstva, demokratických hodnôt EU, práv európskych občanov, tvorby EU politík a možností zvýšenia ich znalosti u obežných občanov s priestorom pre verejnú diskusiu, spojenú s možnosťou kladenia otázok predstaviteľom územnej a regionálnej samosprávy a zástupcom partnerov projektu s cieľom pochopenia účelu podujatia a jeho významu pre život bežných občanov a občianskych subjektov, pôsobiacich na miestnej úrovni. 
Počas celého podujatia dochádzalo k myšlienkovému a hodnotovému zbližovaniu účastníkov, k prezentácii zvykov, tradícií, formálnych a neformálnych diskusií, k prezentácii kultúrneho dedičstva.

  DOKUMENT NA STIAHNUTIE TU

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 8.00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 8.00 - 12:00 13:00 - 18:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 8.00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár